airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udenlandske pensioner

Se links til nedenunder pension
Fremrykket beskatning af pensionsordninger uden for Grønland

Med fremrykket beskatning ophæves fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland. Fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til ATP og tjenestemandspensioner fortsætter uændret.

Indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland, herunder danske og færøske, vil fremover medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst. De bliver beskattet med den gældende skattesats i Grønland.

Når De senere i livet modtager pensionsudbetalinger fra en sådan pensionsordning, vil De som udgangspunkt være fritaget for beskatning. Se afsnittet om Grønlands dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland medfører ikke ændringer for:

  • Indbetalinger til grønlandske pensionsudbydere.
  • Indbetalinger til en tjenestemandspension.
  • Indbetalinger til ATP.

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland medfører ikke højere beskatning af Deres pension – og De bliver som udgangspunkt ikke dobbeltbeskattet.

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland betyder, at beskatningen af pensionen fremrykkes til indbetalingstidspunktet. Omvendt bliver udbetalingen af Deres pension som udgangspunkt fritaget for beskatning i Grønland. Dermed bliver De som udgangspunkt ikke beskattet to gange af de samme penge.

Dobbeltbeskatning

For at undgå dobbeltbeskatning har Grønland indgået en række skatteaftaler med andre lande, herunder Danmark. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af indholdet af skatteaftalen med Danmark. Der er væsentlige forskelle i indholdet af dobbeltbeskatningsaftaler indgået mellem Grønland og Danmark og Grønland og andre lande.

Ønsker du oplysninger om skatteaftaler mellem Grønland og andre lande end Danmark, eller ønsker du selv at læse skatteaftalen mellem Danmark og Grønland, kan du finde de enkelte aftaler her.

Du er også altid velkommen til at kontakte Skattestyrelsen på tax@nanoq.gl eller telefon 34 65 00.

Skatteaftaler
Den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale er indgået, for at borgerne undgår dobbeltbeskatning af deres formue og indkomst.

Dobbeltbeskatningsaftalen kan også have betydning for beskatningen af din pensionsordning.
 
Pensionsordninger er behandlet i artikel 17 a i dobbeltbeskatningsaftalen. 17 a omfatter pensionsordninger hvis de udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig for at sikre sig pensionsydelser.

Ikke omfattet af artikel 17 a, er offentlige pensioner, f.eks. alderspension, og pension for udøvelse af offentligt erhverv.

Hovedreglen – bopælslandet har beskatningsretten
Private pensioner og andre lignende vederlag, der udbetales fra den ene del af riget (kildelandet) til en person, der er bosat i den anden del af riget (bopælslandet), kan kun beskattes i bopælslandet, hvad enten de stammer fra tidligere tjenesteforhold eller ikke. Se artikel 17 a, stk. 1.

- Bopælslandet er det land, hvor du skattemæssig har hjemsted. Dette er typisk det land, hvor du er bosat.
- Kildelandet er det land dine pensionsforvalter ligger i. Se artikel 17 a, stk. 2.

Undtagelse - kildelandsbeskatning
Hvis man modtager pensionsudbetalinger fra en pensionsforvalter, der ligger i et andet land (end det land man er bosat i), kan pensionsudbetalingerne dog under nogen betingelser beskattes i det andet land (kildelandet).
Dette gælder, hvis de indbetalinger, der i sin tid skete til pensionsordningen, skete med fradrag eller bortseelsesret i det andet land. Se artikel 17 a, stk. 1.

Lempelse
For at imødegå at der i disse situationer sker dobbeltbeskatning er der indgået aftaler, hvor man kan søge om lempelse i det land, hvor man bor, for den skat, der er betalt til et andet land, med hvem Grønland har indgået skatteaftale med.

Eksempler

Eksempel 1.
Du pensioneres i Grønland og dine pensionsudbetalinger kommer fra en pensionsforvalter i Danmark.
Har du haft fradrag eller bortseelsesret i Grønland for indbetalingerne, skal du nu betale skat til Grønland af udbetalingerne.

Hvis du kan godtgøre, at der ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, på Færøerne eller i Grønland har været hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne til ordningen, så vil dine pensionsudbetalinger være skattefrie i Grønland.

Dine samlede pensionsudbetalinger kan dermed bestå af en kombination af skattepligtige udbetalinger og skattefrie udbetalinger, fra de indbetalinger som blev beskattet.

Eksempel 2.
Du pensioneres i Grønland og dine pensionsudbetalinger kommer fra en pensionsforvalter i Danmark.
Efter dobbeltbeskatningsaftalen beskattes du som udgangspunkt i Grønland af dine pensionsudbetalinger.
Har du haft fradrag eller bortseelsesret i Danmark for indbetalingerne til pensionsordningen, vil forvalteren indeholde skat af dine udbetalinger til Danmark.

Du kan i denne situation i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen søge om lempelse i Grønland for den skat, du har betalt til Danmark.

Personer bosat i Danmark på pensionstidspunktet
Ovennævnte 2 eksempler kan vendes, således at der byttes rundt på de 2 lande, Grønland og Danmark. I kraft af skatteaftalen mellem Grønland og Danmark vil situationen som udgangspunkt skattemæssigt være ens for borgeren, nu vil der bare være betalt skat i det modsatte land og skattelempelse/fritagelse vil også skulle søges i det modsatte land.
Ofte stillede spørgsmål
Får jeg mindre løn udbetalt?
Skatten bliver trukket fra Deres samlede pensionsindbetaling. Det vil sige, både deres pensionsindbetaling og Deres arbejdsgivers pensionsindbetaling til Deres pensionsordning.

Den fremrykkede beskatning berører således alene pensionsindbetalingen. Deres lønudbetaling vil derfor være uændret, men Deres pensionsindbetaling vil være mindre. Dette betyder imidlertid ikke, at Deres pensionsudbetaling bliver mindre, se venligst tabellen nedenfor.

Eksempel med 42 % skattetræk

Pensionsindbetaling pr. mdr.

Pensionsindbetaling pr. år

Pensionsindbetaling efter 30 år

Pensionsudbetaling efter 30 år, og efter skat

Før 01.01.2017

Kr. 3.000

Kr. 36.000

Kr. 1.080.000

Kr. 626.400

Efter 01.01.2017

Kr. 1.740

Kr. 20.880

Kr. 626.400

Kr. 626.400

Hvad sker der med pensionsind- og -udbetalinger til og fra pensionsordninger udenfor Grønland, som stammer fra før indførelsen af fremrykket beskatning?
Lovændringen har ikke betydning for de pensionsindbetalinger, De  har foretaget til pensionsordninger udenfor Grønland før 1. januar 2017. Dette gælder uanset, om indbetalingerne er foretaget, mens De boede i Grønland eller i udlandet.

Hvad sker der med min eksisterende pensionsordning uden for Grønland?
Hvordan Deres pensionsudbyder håndterer fremrykket beskatning kan variere.
Det forventes, at mange pensionsudbydere udenfor Grønland vil sætte eksisterende ordninger i bero og oprette en ny pensionsordning, til de indbetalinger der sker efter 1. januar 2017.
Det er derfor sandsynligt, at De fremover f.eks. har 2 pensionskonti/-policer hos Deres pensionsudbyder.
Det vil sige:
 
• En pensionsordning, som består af midler, som De har indbetalt frem til og med d. 31. december 2016. Denne ordning vil formentlig blive sat i bero.
• En ny pensionsordning fra 1. januar 2017, som består af indbetalinger med beskattede midler.
Hvis Deres pensionsudbyder følger ovenstående model, vil De modtage ydelser fra begge dine pensionsordninger, når De går på pension.
Det vil sige:
• Pensionsydelser, hvor indbetalingerne blev beskattet på indbetalingstidspunktet, er skattefri i Grønland, når de bliver udbetalt.
• Pensionsydelser, hvor indbetalingerne ikke blev beskattet på indbetalingstidspunktet, vil i Grønland blive beskattet på udbetalingstidspunktet.

Skattestyrelsen anbefaler at De kontakter Deres pensionsudbyder for mere information om, hvad lovændringen konkret betyder for Deres eksisterende pensionsordning.

Er forsikringselementer, som er tilknyttet pensionsordningen, skattefrie ved udbetaling?
Ja, som udgangspunkt. De fleste forsikringselementer, der indgår som en del af en samlede pensionsordning med beskattede midler, vil som udgangspunkt være skattefrie, når de bliver udbetalt. De skal kunne godtgøre, at De ikke har haft fradrags-/bortseelsesret for indbetalingerne. Indbetaler De til en pensionsordning, der er placeret i lande, som Grønland ikke har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan der gælde andre regler, hvorfor det anbefales, at De undersøger skattereglerne i det pågældende land.