airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
1. august 2016

Modregning af overskydende skat

M E D D E L E L S E !

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2015 til personer der har restancer til det offentlige, der inddrives via Skattestyrelsen vil der blive foretaget modregning, indtræden eller udlæg i videst muligt omfang.
Modregning vil blive foretaget for restancer vedrørende:

• Alle typer af Grønlandske skatte- og afgiftskrav samt renter og gebyrer af sådanne krav.
• Krav vedrørende husleje, deposita og istandsættelsesregninger for udlejningsboliger ejet af Grønlands Selvstyre.
• Krav vedrørende bolig- og erhvervsstøttelån, ydet af Grønlands Selvstyre.
• Krav fra Nukissiorfiit vedrørende levering af el / vand / varme.
• Krav vedrørende uddannelsesstøtte./-lån.
• Alle øvrige krav fra Grønlands Selvstyre eller en af selvstyrets institutioner.

Indtræden, jfr. Landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 6 af 15. april 2011, vil blive foretaget for restancer vedrørende:

• Krav vedrørende tilbagebetalingspligtig hjælp, ydet af en Grønlandsk kommune.
• Krav vedrørende underholdsbidrag, der er forskudsvis udlagt af en Grønlandsk kommune.
• Krav vedrørende Grønlandske kommuners lån til erhvervsmæssig virksomhed.
• Krav vedrørende daginstitutions-og dagplejepladser, renovation og skorstensfejning.
• Privat personers krav på forhøjet børnebidrag og underholdsbidrag

Udlæg vil blive foretaget for alle andre typer af restancer der, jfr. Den Grønlandske Retsplejelovs, Afsnit VIII, kapitel 47, § 598, stk. 2 & 3, kan tvangsfuldbyrdes. Dette omfatter:
• Krav på tilbagebetaling af lån eller renter af lån ydet af det offentlige mod sikkerhed i fast ejendom eller løsøre.
• Det offentliges krav på betaling af leje af husrum samt betaling af varme, el, vand.
• Skatter og afgifter til det offentlige i henhold til den grønlandske lovgivning.
• Krav på betaling af underholdsbidrag, der er fastsat af en myndighed i Grønland.
• Bidragskrav, der er fastsat ved dansk øvrighedsresolution, samt skatte- og afgiftskrav, der kan tvangsfuldbyrdes i Danmark.
• Erstatningsbeløb efter § 627.
• En fordring kan desuden tvangsfuldbyrdes, når dette for sagsområder, der hører under selvstyret, er fastsat ved landstingslov eller landstingsforordning.
Endelig skal det oplyses, at kredsretten kan have foretaget udlæg til dækning af krav vedrørende bøder m.m., for hvilke kredsretten er fogedmyndighed.

Modregning, indtræden og udlæg vil blive foretaget, uanset om kravene i forvejen er under inddrivelse via løntilbageholdelse, en betalingsaftale eller tvangsrealisation af udlagte effekter.

Restanter, der måtte have indsigelser mod at der foretages modregning, indtræden eller udlæg i en eventuel udbetaling af overskydende skat for 2015, kan rette henvendelse til Skattestyrelsens lokale kontor, adressen kan findes på: www.aka.gl, eller ved at ringe: 346510.

Har du i forbindelse med din indlevering eller godkendelse af din selvangivelse, ikke oplyst dit bank kontonummer, vil du modtage din overskydende skat via check der sendes til din folkeregisteradresse.

Slutopgørelsen vil blive sendt pr. post i slutningen af august måned. Der er også mulighed for at hente slutopgørelsen via Sullissivik.gl ved brug af NemId fra den 22. august 2016.

Udviser Deres slutopgørelse for indkomståret 2015 en restskat kan Skattestyrelsen foretage en indregning af restskatter op til kr. 18.000 i Deres forskudsregistrering for 2017, jfr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 1. december 2006. Dette vil fremgå af Deres slutopgørelse for 2015 og Deres skattekort for 2017. Sker der ikke indregning af Deres restskat, vil De modtage opkrævninger af restskatten via NETs med betaling i september, oktober og november måned 2016.

Nuuk, August 2016:


Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk.