airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gældende meddelelser før 2008

Gældende meddelelser før 2008

Oversigt over gældende meddelelser før 2008 fra Skattestyrelsen (SDI-meddelelser)

Emne: Nr.:
Aflastningsvederlag, fradrag 528
Afståelse af aktier m.v., opgørelse af skattepligtig fortjeneste/tab ved 214
Afståelse af fast ejendom, opgørelse af skattepligtig fortjeneste/tab ved 213
Anerkendte trossamfund - undtaget fra skattepligt 62
Bidrag til administration og reservefonds på realkreditlån, fradrag for 325
EDB-udstyr 363
Entreprisekontrakter(igangværende arbejder) 56
Fagligt kontingent, fradrag for udgift til 309
Ferie-/frirejser, beskatning af(der henvises i øvrigt til:Vejledning vedrørende beskatning af ferierejser - kan findes på http://aka.gl/emner/borger/skat/vejledninger?sc_lang=da
208
Finansielle kontrakter 294
Formueopgørelse 45
Fortærings m.m., fradrag for(se også S2, pkt. 69) 197
Fåreholdernes indkomstopgørelse 225
Garantiprovision, fradrag for (Mangler link) 35
Good-will 4,53
Gældssanering af ESU-lån, skattemæssig behandling af 341
Hundeførertillæg, fradrag for 357
Jagtbetjente 323
Kommanditisters fradrag af underskud m.m. 360
Kursgevinster/-tab, opgørelse af skattepligtige 199
Midlertidig (akut) familiepleje, fradrag 528
Mindsterentereglen 327
Musikere, solister m.m., skattetræk i vederlag til 343
Overdragelse af personlig virksomhed til selskabsform 60
Overdragelse af virksomhed, beskatningstidspunkt 34
Plejevederlag, fradrag 528
Professional plejevederlag, fradrag 528
Renteperiodisering m.v. ved skattepligtsindtræden og -ophør 291
Renter af statsgaranterede studielån, fradrag for 82
Rentetilskud, uddannelsesgæld 253
Renteudgifter - boligstøttelån, fradragsberettigede 19
Repræsentationsudgifter 37
Restancer på skat, løntilbageholdelse til dækning af 292
Sanering af uddannelsesgæld 253
Sikkerhedsstillelse ved entreprise, beskatningstidspunkt 33
Stempelafgift, den skattemæssige behandling 226
Udbytteskat 240
Uddannelsesstøtte 253
Underholdsydelser 311
Underskud i virksomhed beliggende udenfor Grønland, begrænsning af fradrag
293
Varelager, optagelse og værdiansættelse af 51
Værdi af bolig iegen ejendom 8
Værdi af fri bolig 9
"Værdi i handel og vandel"forståelse af begrebet 61