airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

MEDDELELSE overskydende skat for indkomståret 2021

22. juli 2022

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2021 til personer der har restancer til det offentlige, der inddrives via Skattestyrelsen vil der blive foretaget modregning, indtræden eller udlæg i videst muligt omfang. 

Modregning vil blive foretaget for restancer vedrørende:

 

 • Alle typer af Grønlandske skatte- og afgiftskrav samt renter og gebyrer af sådanne krav.
 • Krav vedrørende husleje, deposita og istandsættelsesregninger for udlejningsboliger ejet af Grønlands Selvstyre.
 • Krav vedrørende bolig- og erhvervsstøttelån, ydet af Grønlands Selvstyre.
 • Krav fra Nukissiorfiit vedrørende levering af el / vand / varme.
 • Krav vedrørende uddannelsesstøtte./-lån.
 • Alle øvrige krav fra Grønlands Selvstyre eller en af selvstyrets institutioner.

 

Indtræden, jfr. Landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 6 af 15. april 2011, vil blive foretaget for restancer vedrørende:

 

 • Krav vedrørende tilbagebetalingspligtig hjælp, ydet af en Grønlandsk kommune.
 • Krav vedrørende underholdsbidrag, der er forskudsvis udlagt af en Grønlandsk kommune.
 • Krav vedrørende Grønlandske kommuners lån til erhvervsmæssig virksomhed.
 • Krav vedrørende daginstitutions-og dagplejepladser, renovation og skorstensfejning.
 • Privat personers krav på forhøjet børnebidrag og underholdsbidrag

 

Udlæg vil blive foretaget for alle andre typer af restancer der, jfr. Den Grønlandske Retsplejelovs, Afsnit VIII, kapitel 47, § 598, stk. 2 & 3, kan tvangsfuldbyrdes. Dette omfatter:

 • Krav på tilbagebetaling af lån eller renter af lån ydet af det offentlige mod sikkerhed i fast ejendom eller løsøre.
 • Det offentliges krav på betaling af leje af husrum samt betaling af varme, el, vand.
 • Skatter og afgifter til det offentlige i henhold til den grønlandske lovgivning.
 • Krav på betaling af underholdsbidrag, der er fastsat af en myndighed i Grønland.
 • Bidragskrav, der er fastsat ved dansk øvrighedsresolution, samt skatte- og afgiftskrav, der kan tvangsfuldbyrdes i Danmark.
 • Erstatningsbeløb efter § 627.
 • En fordring kan desuden tvangsfuldbyrdes, når dette for sagsområder, der hører under selvstyret, er fastsat ved landstingslov eller landstingsforordning.

Endelig skal det oplyses, at kredsretten kan have foretaget udlæg til dækning af krav vedrørende bøder m.m., for hvilke kredsretten er fogedmyndighed. 

 

Modregning, indtræden og udlæg vil blive foretaget, uanset om kravene i forvejen er under inddrivelse via løntilbageholdelse, en betalingsaftale eller tvangsrealisation af udlagte effekter.

 

Restanter, der måtte have indsigelser mod at der foretages modregning, indtræden eller udlæg i en eventuel udbetaling af over-skydende skat for 2021, kan rette henvendelse til Skattestyrelsens lokale kontor, adressen kan findes på: www.aka.gl, eller ved at ringe: 346510.

 

Har du i forbindelse med din indlevering eller godkendelse af din selvangivelse, ikke oplyst dit bank kontonummer, så kan du oplyse dit kontonummer inden 5. august 2022 via www.sullissivik.gl  Hvis du ikke har oplyst dit kontonummer så vil udbetaling blive sat i bero, indtil du retter henvendelse, da Skattestyrelsen ikke længere udsteder checks fra 1. januar 2017.

 

Efter den 5 august 2022 kan du indtaste din bankkontonummer oplysninger her. Du skal logge ind med dit Nem-ID eller MIT ID.

 

Overskydende skatter udbetales slutningen af august 2022. Det påregnes at slutopgørelsen for 2021 sendes via e-Boks den 19. august. Der er også mulighed for at hente slutopgørelsen for 2021 via www.sullissivik.gl ved brug af NemId fra den 19. august 2022.

 

Udviser Deres slutopgørelse for indkomståret 2021 en restskat kan Skattestyrelsen foretage en indregning af restskatter op til kr. 18.000 i Deres forskudsregistrering for 2023, jfr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012. Dette vil fremgå af Deres slutopgørelse for 2021 og Deres skattekort for 2023. Sker der ikke indregning af Deres restskat, vil De modtage opkrævninger af restskatten via NETs med betaling i september, oktober og november måned 2022.