airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Slutopgørelse vedr. skatter for 2018

23. august 2019

30. august 2019 udbetaler Skattestyrelsen overskydende skatter for skatteåret 2018 på 182 mio. kr. til 23.248 personer.

Af de 182 mio. kr. er der ved modregning, indtræden og udlæg inddrevet 47,5 mio. kr. (ca. 26 % af den samlede udbetaling) til dækning af restancer til det offentlige.

25,6 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de grønlandske kommuner, INI A/S, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 21,9 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Skatteydere hvis overskydende skat helt eller delvist er anvendt til dækning af restancer til det offentlige modtager særskilt underretning herom.

For skatteydere der har oplyst bankkonto ved selvangivelsen for 2018, får udbetalt overskydende skat den 30. august 2019. For 2018 er der ca. 10.000 skatteydere, der mangler at oplyse deres bankkonto, hvilket betyder at udbetalingen er sat i bero. Skattestyrelsen kan først foretage udbetaling, når relevante bankoplysninger i form af registrerings- og kontonummer er modtaget af Skattestyrelsen. Disse personer vil sammen med slutopgørelsen modtage blanket til udfyldelse af de relevante bankoplysninger. Herefter vil udbetalingen af overskydende skat blive foretaget.

I foråret 2019 udbetalte Skattestyrelsen overskydende skatter ved § 15 i lov om forvaltning af skatter for skatteåret 2018 på 14,6 mio. kr. til 721 personer.

Af de 14,6 mio. kr. har der været foretaget modregning, indtræden og udlæg for 2,2 mio. kr., ca. 15% af den samlede udbetaling til dækning af restancer til de offentlige.
650 t. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de grønlandske kommuner, INI A/S, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 1,5 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Samtidig opkræves restskatter for 2018 på 176 mio. kr. hos 10.164 skatteydere, heraf vil de 55 mio. kr. blive indregnet i forbindelse med forskudsregistreringen for 2020, medens de 120 mio. kr. opkræves i 3 rater med forfald den 01/09, 01/10 og 01/11-2019 og med sidste rettidige betalingsdag den 20. i hver måned.

Restskat til indregning i forskudsskatten 2020 kan indbetales frivilligt senest den 20. november 2019 således at man undgår rentetillæg på 6 %. Oplysninger om betaling heraf fremgår af slutopgørelsen.


Slutopgørelse vedrørende skatter af visse kapitalafkast (KAS) for 2018
Overskydende kapitalafkastskat, som skyldes for meget indbetaling fra skatteyders pensionskasse eller skatteyders livs- eller pensionsforsikringsselskab, vil blive tilbagebetalt til pensionsordningen.

Overskydende kapitalafkastskat, som skyldes for meget indbetaling fra skatteyder, vil, medmindre Skattestyrelsen foretager hel eller delvis modregning, indtræden eller udlæg i beløbet, blive indsat på det af skatteyderen oplyste bankkontonummer. I tilfælde, hvor Skattestyrelsen mangler oplysninger om et bankkontonummer, vil udbetalingen blive sat i bero, indtil de manglende oplysninger bliver modtaget.
Underretning om eventuel hel eller delvis modregning, indtræden eller udlæg vil blive meddelt særskilt.

Restkapitalafkastskat forfalder til betaling den 1. september 2019 med seneste rettidige betalings-dag den 20. september 2019.
Oplysninger om betaling heraf fremgår af slutopgørelse vedrørende skatter af visse kapitalafkast (KAS) for 2018.

Årsopgørelse vedrørende obligatorisk pension for 2018
Forpligtelsen til opsparing til egen pension er lovbestemt og skal ikke kædes sammen med betaling af skat. Administration af lovens efterlevelse varetages blot af Skattestyrelsen.
Oplysninger om opfyldelse af forpligtelsen fremgår af årsopgørelse vedrørende obligatorisk pension for 2018.

Efter udsendelsen af slutopgørelsen, er der desværre opdaget fejl i opgørelserne hos følgende persongrupper:
• Borgere, hvor arbejdsgiveren indbetaler til en grønlandsk pensionsordning
• Borgere, som er ansat som tjenestemænd for den danske stat

Disse persongrupper vil modtage en ny opgørelse af obligatorisk pensionsopsparing hurtigst muligt. Skattestyrelsen beklager fejlen.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen, Postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 10, mail: tax@nanoq.gl. Fra Sullissivik kan henvendelsen sendes krypteret.

Fra den 20/8 2019 kan skatteydere hente kopi af slutopgørelsen for skatteåret 2018 på sullissivik.gl ved hjælp af NemId. Skattestyrelsen vil også fremsende slutopgørelse for 2018 til skatteydere der har tilmeldt sig til NemPost den 20/8 2019.