airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qallunaatuinnaq allassimavoq - Nr. 1 af 15.01.2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. 


Nr 1 af 15 januar 2002

(Gældende fra og med indkomståret 2001)

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v.


Indledende bemærkninger.

Ved landstingslov nr. 9 af 12. november 2001 om ændring af landstingslov om indkomstskat er der ved indsættelse af §§ 13 a og 13 b gennemført en moderat begrænsning af den hidtil gældende frie afskrivningsadgang. Som følge af disse ændringer har Landsstyret udstedt en ny bekendtgørelse nr. 44 af 20. december 2001 om skattemæssige afskrivninger m.v.

Begrænsningerne i de frie afskrivninger er udformet forskelligt, alt efter om der er tale om fysiske personer eller juridiske personer.

For så vidt angår fysiske personer, fremgår det af skattelovens § 13 b, at fradrag for skattemæssige afskrivninger højest kan ske med et beløb svarende til den erhvervsdrivendes overskud hidrørende fra erhvervsmæssig virksomhed. Der kan således ikke foretages fradrag for afskrivninger i den erhvervsdrivendes øvrige indtægter, såsom lønindkomst, udenlandske aktieudbytter m.v. samt ægtefællens indkomst.

For så vidt angår selskaber m.v. består begrænsningerne i, at selskabet ikke kan foretage skattemæssige afskrivninger med et beløb, der årligt overstiger følgende afskrivninger:

a. Med indtil 5 pct. af anskaffelsessummen for bygninger og installationer.

b. Med indtil 10 pct. af anskaffelsessummen for skibe og fly.

c. Med indtil 30 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udløb for øvrige afskrivningsberettigede aktiver m.v., såsom driftsmidler, inventar og immaterielle aktiver m.v. og udgifter til ombygning af lejede lokaler eller tilslutningsudgifter til anlæg, der har erhvervsmæssig betydning for en virksomhed eller bygning.

d. Med indtil 100 pct. af anskaffelsessummen for aktiver omfattet af litra c, der er anskaffet for kr. 100.000 eller derunder.

Inden for hver af kategorierne litra a-d kan selskabet m.v. vælge, om det vil benytte afskrivningsmuligheden fuldt ud, delvist eller helt undlade af afskrive på det enkelte aktiv. De af selskabet faktisk foretagne afskrivninger opgjort i hver af kategorierne litra a-d og eventuelle afskrivninger med et beløb, der svarer til fortjenesten ved afståelse af aktiver, kan herefter forøges med et afskrivningsbeløb, som svarer til halvdelen af selskabets overskud før skat. Det supplerende afskrivningsbeløb kan selskabet frit fordele på de i kategorierne litra a-c omfattede aktiver.

Siden udsendelsen af cirkulære nr. 1 af 21. juni 1986 om skattemæssige afskrivninger m.v. er der sket begrænsninger i afskrivningsadgangen for kommanditister, samt indført adgang til at afskrive på beboelsesejendomme, hvorfor cirkulæret tillige ajourføres på disse punkter.

Resten kan du læse her  Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v.