Indkomster som ikke indgår i opsparingsgrundlaget

Der er en række ydelser som, der ses bort fra ved opgørelsen af opsparingsgrundlaget. Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der bort fra ydelser udbetalt i henhold til:

1) Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland,
2) Landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner,
3) Lov om statens tjenestemænd i Grønland
4) Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap,
5) Inatsisartutlov om børnetilskud,
6) Landstingsforordning om hjælp til børn og unge,
7) Landstingsforordning om offentlig hjælp,
8) Inatsisartutlov om alderspension,
9) Inatsisartutlov om førtidspension,
10) Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger, og
11) Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte.

Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der også bort fra:
1) underholdsbidrag, der påhviler en persons forældre eller det offentlige, og
2) andre pensionsudbetalinger end de, som er omfattet af Inatsisartutlov om alderspension.

Det vil sige, at eksempelvis følgende ydelser vil være undtaget for at indgå i opsparingsgrundlaget:
Tjenestemands-, førtids- og alderspension (kaldes også for folkepension), uddannelsesstøtte, børnetilskud, boligsikring, offentlig hjælp og hjælp til børn og unge og tilskud til dækning af merudgifter for personer med vidtgående handicap.

Eksemplerne er ikke udtømmende.