NYT OM OBLIGATORISK PENSION 2021

Pension_3

Lov om obligatorisk pension ændres med virkning fra 1. januar 2021. Fra 1. januar 2021 kan du benytte de nye muligheder for indbetaling og dokumentation.

 

Inatsisartut besluttede d. 25. november 2020 at ændre lov om obligatorisk pension. Lovændringen kan have betydning for dig. Du kan se loven og ændringen her.

 

  • Har du uopfyldt opsparingsforpligtelse for årene 2018 og 2019, kan du fra 1. januar 2021 indbetale det manglende beløb til din ordning. Når det er sket, skal indbetalingen dokumenteres, hvorefter almindeligt skattekort kan udstedes. Obs: Muligheden gælder først fra 2021. 

  • Hvis du er ansat efter dansk tjenestemandslov, sidestilles dine indkomster nu med borgere ansat efter andre tjenestemandslove (de der er nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 1, 2 og 3). Det betyder at også ydelser udbetalt i henhold til dansk tjenestemandslove ikke medregnes ved opgørelsen af dit opsparingsgrundlag. Andre indtægter, du har, indgår fortsat i beregning af opsparingsgrundlaget. Ændringen sker fra lovens ikrafttræden, men dækker også din indkomst for 2020.

  • Borgere med kortere ophold i Grønland kan søge om fritagelse fra at spare op i en dansk eller grønlandsk pensionsopsparingsordning. Fritagelse kræver, at du kommer fra Island, Færøerne, Norge eller et EU-land og sparer op i et af disse lande. Desuden skal du på ansøgningstidspunktet forvente at dit ophold ikke vil overstige 2 år. Du kan søge Skattestyrelsen om fritagelse senest tre måneder efter din skattepligt indtræder.

  • Bagatelgrænsen for indbetaling ændres fra 1.000 kr. til 2.000 kr.

  • Din opsparingspligt ophører 4 år før den officielle pensionsalder. Fra 2021ophører opsparingspligten således fra og med det år du fylder 63 år. Du kan naturligvis fortsat spare op til pension i disse år. Det er blot ikke lovpligtigt.

  • I 2020, 2021 og 2022 skal lønmodtagere spare mindst 6% op. Selvstændig erhvervsdrivende skal spare mindst 4% op. Herefter vil satserne stige med 1 pct. om året til de når 10 pct. for lønmodtagere og 6 pct. for selvstændige erhvervsdrivende.

 

Hvis du har spørgsmål, kontakt Skattestyrelsen, tlf. + 299 34 65 00, mail: tax@nanoq.gl