Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal jeg have en pensionsopsparing?
Ordningen er indført for at sikre en bedre levestandard for Grønlands borgere, når de går på pension.
Obligatorisk pensionsordning skal være med til at udjævne den enkeltes forbrugsmuligheder mest muligt over et livsforløb og dermed forbedre fremtidens pensionisters levestandard og samtidig understøtte en holdbar offentlig økonomi på længere sigt.

Skal jeg blive ved med at betale til en pensionsordning?
Ja, Du skal indbetale indtil din pensionsalder (pr. oktober 2017 er det 66 år).
Der er dog intet krav om, De skal blive ved med at indbetale til en pensionsordning oprettet af Skattestyrelsen. De vil altid have mulighed for at oprette Deres helt egen pensionsordning hos en anden pensionsudbyder. Dog skal Deres ordning, og det selskab den placeres i, opfylde lovens krav.
De kan selv vælge, hvor De vil indbetale til. Dog skal Deres pensionsordning være placeret i en pensionskasse, forsikringsvirksomhed eller et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. Dette kan være uden for Grønland. Deres pensionsordning kan også placeres i et pengeinstitut, hvis pengeinstituttet har fast hjemsted eller fast driftssted i Grønland.

Er tjenestemandspensioner også omfattet af reglen om obligatorisk pensionsordning?
De er ikke omfattet af kravet om at indbetale til den obligatoriske pensionsordning, hvis De i forvejen har en tjenestemandspension. Modtager De allerede udbetalinger fra Deres tjenestemandspension, vil udbetalingen heller ikke indgå i beregningen af opsparingsgrundlaget for den obligatoriske pensionsordning. Vær dog opmærksom på, at De vil have pligt til at indbetale til en pensionsordning, hvis:
• De fortsat er i beskæftigelse, og derved har anden indtægt, der beløber sig til over 100.000 kr.
• Eller hvis De driver selvstændig virksomhed med et skattepligtigt overskud på over 100.000 kr.

Er jeg omfattet af kravet om at oprette en ny pensionsordning, hvis jeg allerede indbetaler til en pensionsordning?
Loven om obligatorisk pensionsordning forpligter Dem ikke til at oprette en ny pensionsordning hos en bestemt udbyder. De kan derfor fortsat indbetale til Deres nuværende pensionsordning, som De altid har gjort. De skal dog være opmærksom på at Deres indbetalinger til Deres nuværende pensionsordning fremover skal leve op til lovens indbetalingssatser.

Kan jeg opfylde kravet om obligatorisk pensionsordning med indbetalinger til en pensionsordning udenfor Grønland?
Ja, hvis Deres pensionsordning er placeret i en pensionskasse eller et livs- og/eller pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, så kan De opfylde lovens krav ved indbetaling til sådan en ordning.
De kan derimod ikke indbetale til en pensionsordning udenfor Grønland, hvis ordningen er placeret i et pengeinstitut.

Hvad menes der med fradrag, og kan jeg få det?
Hvis De indbetaler til en pensionsordning, der er placeret i Grønland, vil De typisk have fradrags-/bortseelsesret for pensionsindbetalingerne.
Ved pensionsordninger, De selv har oprettet som privatperson, består skattefriheden i, at De har fradragsret for indbetalingerne. Det betyder, at De kan trække indbetalingerne fra, når De skal opgøre Deres skattepligtige indkomst. De skal være opmærksom på, at fradraget for disse indbetalinger er et ligningsmæssigt fradrag og indgår sammen med Deres øvrige ligningsmæssige fradrag, når De skal vurdere, om De vil anvende standardfradraget eller den faktiske sum af Deres ligningsmæssige fradrag.
Ved pensionsordninger, som er oprettet til Dem som led i et ansættelsesforhold, består skattefriheden i, at De har bortseelsesret for indbetalingerne. Det betyder, at De kan se bort fra indbetalingerne, når De skal opgøre Deres skattepligtige indkomst. Det gælder både arbejdsgivers og Deres egne bidrag til pensionsordningen.

Har jeg mulighed for selv at indbetale manglende beløb, inden Skattestyrelsen opretter Obligatorisk Pension til mig?
Ja, det har De. Fra 2019 vil Skattestyrelsen hvert år inden den 31. august foretage en opgørelse over pensionsbidragene i det foregående indkomstår. De vil derefter blive anmodet om at indbetale det manglende beløb. De skal have betalt differencen indenfor 4 uger.

Hvor meget forhøjes min trækprocent, hvis jeg ikke overholder indbetalingskravene?
Deres trækprocent forhøjes med en procentsats, der svarer til de gældende indbetalingssatser i det år, hvor forhøjelsen sker. Det vil sige at trækprocenten for fx en lønmodtager i 2019 kan forhøjes med 5 % og i 2020 med 6 %, hvis lønmodtageren i 2018 ikke har oprettet en pensionsordning, eller hvis indbetalingerne ikke er på niveau med den indbetalingssats, som er gældende for 2018. For selvstændigt erhvervsdrivende gælder, at trækprocenten vil kunne forhøjes med henholdsvis 3 % i 2019 og 4 % i 2020. Eftersom indbetalingssatserne forhøjes med 1 % hvert år mod henholdsvis 2022 for selvstændigt erhvervsdrivende og 2024 for lønmodtagere/private, vil trækprocenten ligeledes blive yderligere forhøjede følgende år, hvis De stadigvæk ikke har oprettet en pensionsordning og fået foretaget tilstrækkelige indbetalinger. Manglende indbetaling til en pensionsordning kan derfor medfører betydelige forhøjelser af Deres trækprocent.

Hvad hvis jeg fraflytter Grønland?
Hvis De fraflytter Grønland, og ikke længere er fuldt skattepligtig til Grønland, så vil De ikke længere være omfattet af loven om obligatorisk pensionsordning. Der er således ikke længere et krav om, at De indbetaler til en pensionsordning.
De indbetalinger, De har foretaget indtil Deres fraflytning, kan De lade blive stående, indtil De skal pensioneres. De kan også vælge at flytte den til en anden pensionsudbyder.
Hvis De vælger at flytte Deres ordning ud af Grønland, skal De være opmærksom på, at De skal betale en afgift til Grønland. Afgiften er 55 %. Før De flytter Deres ordning, bør De også undersøge skattereglerne i det land, som De flytter til.
Ved flytning fra Grønland bør De gøre Dem bekendt med skattereglerne i tilflytningslandet. Grønland har en række dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande.

Ved flytning til Danmark, se afsnittet om Grønlands dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.