Gældende meddelelser før 2008

Oversigt over gældende meddelelser før 2008 fra Skattestyrelsen (SDI-meddelelser)

 

Emne:  Nr.: 
Aflastningsvederlag, fradrag 528 
Afståelse af aktier m.v., opgørelse af skattepligtig fortjeneste/tab ved 214 
Afståelse af fast ejendom, opgørelse af skattepligtig fortjeneste/tab ved 213
Anerkendte trossamfund - undtaget fra skattepligt 62 
   
Bidrag til administration og reservefonds på realkreditlån, fradrag for 325 
   
EDB-udstyr 363 
Entreprisekontrakter (igangværende arbejder)  56 
   
Fagligt kontingent, fradrag for udgift til  309 
Ferie-/frirejser, beskatning af (der henvises i øvrigt til: Vejledning vedrørende beskatning af ferierejser - kan findes på http://aka.gl/da/Borger/SKAT/Vejledninger

 

208

Finansielle kontrakter  294 
Formueopgørelse  45 
Fortærings m.m., fradrag for (se også S2, pkt. 69)  197 
Fåreholdernes indkomstopgørelse  225 
   
Garantiprovision, fradrag for  (Mangler link) 35 
Good-will  4, 53 
Gældssanering af ESU-lån, skattemæssig behandling af  341 
   
Hundeførertillæg, fradrag for  357 
   
Jagtbetjente  323 
   
Kommanditisters fradrag af underskud m.m.  360 
Kursgevinster/-tab, opgørelse af skattepligtige  199 
   
Midlertidig (akut) familiepleje, fradrag 528 
Mindsterentereglen  327 
Musikere, solister m.m., skattetræk i vederlag til  343 
   
Overdragelse af personlig virksomhed til selskabsform  60 
Overdragelse af virksomhed, beskatningstidspunkt  34 
   
Plejevederlag, fradrag  528 
Professional plejevederlag, fradrag  528 
   
Renteperiodisering m.v. ved skattepligtsindtræden og -ophør  291 
Renter af statsgaranterede studielån, fradrag for  82 
Rentetilskud, uddannelsesgæld  253 
Renteudgifter - boligstøttelån, fradragsberettigede  19 
Repræsentationsudgifter  37 
Restancer på skat, løntilbageholdelse til dækning af  292 
   
Sanering af uddannelsesgæld  253 
Sikkerhedsstillelse ved entreprise, beskatningstidspunkt  33 
Stempelafgift, den skattemæssige behandling  226 
   
Udbytteskat  240 
Uddannelsesstøtte  253 
Underholdsydelser  311 
Underskud i virksomhed beliggende udenfor Grønland, begrænsning af fradrag

293

 

 

 

 

 

 

   
Varelager, optagelse og værdiansættelse af  51 
Værdi af bolig i egen ejendom 
Værdi af fri bolig 
"Værdi i handel og vandel" forståelse af begrebet  61