Nr. 1 af 01.12.1996 om den skattemæssige behandling af pensionsordninger.

Skattedirektoratets cirkulære nr. 1 af 1. december 1996 om den skattemæssige behandling af pensionsordninger.


Indledende bemærkninger.


Den skattemæssige behandling af pensionsordninger er senest ændret ved landstingslov nr. 2 af 12. juni 1995 og nr. 2 af 2. maj 1996 om ændring af landstingslov om indkomstskat.


Reglerne er nu samlet i landstingslov om indkomstskat §§ 17b - 17d, ligesom oplysningsbestemmelserne findes i §§ 88 og 97.


Ændringsloven indeholder følgende ændringer af den skattemæssige behandling af pensionsordninger.


A. At fjerne muligheden for at oprette fradragsberettigede pensionsordninger, der kan ophæves uden beskatning. Der er tale om pensionsordninger, der er valgt henført til § 53A i den danske pensionsbeskatningslov.


B. At modernisere og tydeliggøre reglerne om beskatning af pensionsordninger, således at reglerne klart fremgår af lovteksten.


C. At beskatte afkastet af såkaldte kapitallivsforsikringer. Afkastet af disse ordninger vil fremover være skattepligtigt.


D. At indføre oplysningspligt for bidrag og præmier, hvor arbejdsgiveren indbetaler bidrag og præmier med bortseelsesret.


Der findes herefter 3 skattemæssige kategorier af pensionsordninger:


1. Fradragsberettigede pensionsordninger med løbende udbetalinger, der beskattes, § 17b og c-ordninger.


2. Ikke-fradragsberettigede pensionsordninger med løbende afkastbeskatning,


§ 17d-ordninger.


3. Ikke-fradragsberettigede pensionsordninger uden løbende afkastbeskatning,


§ 17d, stk. 3, 5 og 6-ordninger.


 

Cirkulæret indeholder følgende afsnit:


 


Afsnit 1.


Kap. 1. Pensionsordningernes betegnelse
(punkt 1-7).


Kap. 2. Pensionsordninger med løbende udbetalinger, hvor bidrag eller præmier er fradragsberettigede
(punkt 8-13).


Kap. 3. Beskatning ved dispositioner i strid med pensionsformålet, herunder ophævelse i utide
(punkt 14-15).


Kap. 4. Fradragsreglerne i lovens §§ 17b og 17c
(punkt 16-24).


Kap. 5. Bortseelsesret for arbejdsgiverbidrag
(punkt 25-28).


Kap. 6. Gruppelivs- og engangsudbetalinger
(punkt 29-33).


 


Afsnit 2.


Kap. 7. Ikke-fradragsberettigede ordninger med løbende afkastbeskatning
(punkt 34-39).


Kap. 8. Ikke-fradragsberettigede ordninger uden løbende afkastbeskatning
(punkt 40-42).


Kap. 9. Oplysningspligt
(punkt 43-44).


Kap.10. Overgangsregler
(punkt 45-47).


 


AFSNIT 1


Kapitel 1


Under pensionsordninger med løbende udbetalinger hører


følgende ordninger.


Tjenestemandspension.


1. Herved forstås pensionsordninger, hvor staten, hjemmestyret eller en kommune udbetaler løbende livsvarige livsbetingede pensioner som følge af tidligere ansættelse i statens, hjemmestyrets, folkeskolens, folkekirkens eller kommunens tjeneste, jfr. § 17c, stk. 1.


Pensionsudbetalinger (alderspension, ægtefælle- og børnepension) skal medregnes til den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst i udbetalingsårene, jfr. § 17c, stk. 2.


Arbejdsmarkedets Tillægspension.


2. ATP-ordningen giver ret til løbende, livsbetingede ydelser fra det fyldte 67. år. Ordningen omfattes af § 17c, stk. 1. Både arbejdsgiveren og den ansatte har pligt til at bidrage til ordningen. Bidraget betales med 1/3 af lønmodtageren og 2/3 af arbejdsgiveren.


Bidrag til ATP skal ikke medregnes ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst, idet der er bortseelsesret herfor. Dette gælder både arbejdsgiverens og lønmodtagerens del.


Pensionsudbetalinger skal medregnes til den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst i udbetalingsårene, jfr. § 17c, stk. 2.


Pensionskasseordninger.


3. Som led i ansættelsesforhold kan der for arbejdstagere i det private erhvervsliv og for overenskomstansatte hos det offentlige oprettes en pensionsordning gennem medlemskab af en pensionskasse. Disse ordninger omfattes af § 17b, når pensionskassen er godkendt af landsstyret eller omfattet af lov om forsikringsvirksomhed.


Pensionskasseordninger kan ikke oprettes, uden at der sker en afdækning af forpligtelsen, dvs. at arbejdsgiveren løbende skal indbetale bidragene - både arbejdsgiverens og arbejdstagerens - til en pensionskasse til opfyldelse af pensionsforpligtelsen, således at arbejdsgiveren er afskåret fra at råde over pengene.


Pensionsudbetalinger skal medregnes til den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst i udbetalingsårene, jfr. § 17b, stk. 6.


Forsikringsordninger.


4. Forsikringsordninger kan både oprettes i ansættelsesforhold (arbejdsgiverordninger) og uden for ansættelsesforhold (privattegnede ordninger). Forsikringen kan tegnes i forsikringsselskaber, der er godkendt af landsstyret eller har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark. Er forsikringen tegnet som led i et ansættelsesforhold, skal den ansatte være ejer af forsikringen, og den skal tegnes på den ansattes (sikredes) liv.


Pensionsudbetalinger skal medregnes til den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst i udbetalingsårene, jfr. § 17b, stk. 6


Livrenter.


5. En livrente går ud på at sikre den forsikrede en løbende årlig indtægt fra en vis alder og til den pågældendes død. Livrenteforsikringen må ikke give ret til udbetalinger, før forsikrede er fyldt 60 år, og skal bortfalde ved forsikredes død.


Pensionsudbetalinger skal medregnes til den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst i udbetalingsårene, jfr. § 17b, stk. 6.


Invaliderenter, og -pension.


6. En invaliderente går ud på at sikre den forsikrede en løbende årlig indtægt fra indtruffet invaliditet og længst til invaliditetens ophør eller forsikredes død.


Det er op til forsikringsselskabet at fastsætte, hvilken invaliditetsgrad, der skal være indtruffet, for at udbetaling kan finde sted. En erhvervsudygtighedsforsikring med løbende udbetalinger sidestilles med en invalidepensionsforsikring.


Pensionsudbetalinger skal medregnes til den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst i udbetalingsårene, jfr. § 17b, stk. 6.


Kombinerede forsikringer.


7. Er der tale om kombinerede forsikringer, eksempelvis en ulykkesforsikring, kombineret med en invalidepensionsordning, vil den del af præmien, som vedrører invalidepensionsordningen være fradragsberettiget.


Forsikringsselskabet skal ifølge § 97, stk. 2 påtegne policen om, hvorledes præmien fordeler sig på de forskellige kombinationer af forsikringer.


Såfremt oplysningspligten ikke frivilligt opfyldes af forsikringsselskaber beliggende uden for Grønland, må ligningsmyndigheden foretage fordelingen skønsmæssigt.


 


Kapitel 2


Pensionsordninger med løbende udbetalinger - § 17b og c-ordninger.


8. Ved en pensionsordning med løbende udbetalinger forstås en ordning, der giver ret til livsbetingede og livsvarige udbetalinger, der bortfalder ved den berettigedes død.


Er der tale om en pensionskasseordning oprettet i et ansættelsesforhold, hvor den løbende livsvarige ydelse ikke overstiger kr. 6.000, kan ydelsen dog udbetales som en engangssum, jfr. § 17b, stk. 3.


Er der tale om en pensionsordning, som er oprettet i pensionskasser, der er hjemmehørende i Grønland og oprettet i et ansættelsesforhold, kan et beløb svarende til 2 års løbende ydelser fra pensionsordningen udbetales som en engangssum, jfr. § 17b, stk. 3a.


Ordningen skal gå ud på udbetaling af alderspension, der begynder tidligst ved det fyldte 60. år, medmindre Skatterådet har godkendt en lavere aldersgrænse. Ordningen må herudover indeholde pension til efterlevende ægtefælle og børn samt invalidepension.


9. Alderspensionen skal være livsbetinget og livsvarig. At ordningen er livsbetinget betyder, at der ikke må kunne foretages udbetalinger fra ordningen efter den forsikredes død. At ordningen er livsvarig betyder, at udbetalingerne skal fortsætte så længe den forsikrede lever. Dvs. udbetalingerne må ikke ophøre på et forud fastsat tidspunkt eller efter et forud fastsat antal år.


10. Alderspensionen anses som livsvarig, selv om den er sammensat af en livsvarig del og en supplerende del (knæk-ordning). Eksempelvis kan der i udbetalingsforløbet være et knæk på det tidspunkt, hvor modtageren bliver berettiget til en anden pension, f.eks. sociale pensioner. Den ophørende del af alderspensionen må dog maksimalt udgøre 50 pct. af den livsvarige del af alderspensionen.


Eksempel.


Tegnes en pensionsordning med en livsvarig månedlig ydelse på 11.000 kr., må en eventuel supplerende ophørende månedlig ydelse højst udgøre 5.500 kr.


11. Ægtefælle- og børnepension går ud på at sikre den forsikredes ægtefælle og børn (herunder stedbørn) en løbende indtægt efter den forsikredes død.


Invalidepension går ud på at sikre den forsikrede en løbende indtægt fra tidspunktet for tab af arbejdsevne, indtil den afløses af en alderspension.


Ægtefælle-, invalide- og børnepension skal blot være livsbetingede og altså ikke livsvarige. Ægtefællepensionen skal løbe i mindst 10 år, medens børnepensionen længst må løbe til det fyldte 24. år. Der kan ikke i udbetalingsforløbet for disse pensioner aftales knækordninger.


12. Den forsikrede skal være forsikret og ejer af forsikringen. Såfremt en anden end ejeren af forsikringen eller dennes arbejdsgiver betaler præmien eller bidraget, skal beløbet medregnes til den skattepligtige indkomst, hos ejeren af forsikringen, jfr. punkt. 25 og 26.


13. Samtlige de i punkt 8-12 nævnte betingelser skal være opfyldt, for at der kan gives fradrag for indbetalte præmier og bidrag til ordningerne. Er blot én af betingelserne ikke opfyldt, kan der ikke indrømmes fradrag, jfr. dog pkt. 7, 32 og 33.


Der er ikke fradrag for indbetalte præmier og bidrag til pensions- og livsforsikringsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 50 og 53A, jfr. dog overgangsreglerne i punkt 45-47.


 


Kapitel 3


Beskatning ved dispositioner i strid med pensionsformålet, herunder ophævelse i utide.


Beskatning ved dispositioner i strid med pensionsformålet.


14. Såfremt den forsikrede foretager dispositioner i strid med pensionsformålet, skal der ske beskatning, idet sådanne dispositioner sidestilles med udbetaling, jfr. § 17b, stk. 6, 2. pkt. De dispositioner, der udløser beskatning, er overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant samt øvrige dispositioner, der medfører at pensionsordningen ikke længere opfylder betingelserne for fradragsret, jfr. punkt 8-12.


Det beløb der skal medregnes til den skattepligtige indkomst, er det beløb, som på tidspunktet for dispositionen kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt kapitalværdien af en fripolice eller lignende, jfr. § 17b, stk. 6, 2. pkt.


Ved fripolice forstås en præmiefri police, som en forsikringstager ved indstillingen af præmiebetalingen til en livsforsikringsordning kan kræve udstedt på grundlag af den skete præmieindbetaling.


Beskatning ved ophævelse i utide.


15. Ophæves en § 17b eller § 17c ordning i utide, skal der ikke ske beskatning til Grønland af genkøbsværdien på ophævelsestidspunktet, jfr. skattelovens § 17c, stk. 5, idet ordningen vil blive pålagt dansk skat og/eller afgift.


 


Kapitel 4


Fradragsreglerne i § 17b og 17c.


16. Bidrag og præmier til pensionsordninger, der omfattes af § 17b og 17c, stk. 1 kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Fradragsretten gælder dog ikke, hvis indbetalingerne er foretaget af den pågældendes arbejdsgiver, da arbejdsgiverens indbetalinger skal holdes uden for arbejdstagerens skattepligtige indkomst (bortseelsesret) efter § 17b, stk. 5 og § 17c, stk. 1, jfr. punkt 25.


Fradragsretten gælder kun for personer, der er fuldt skattepligtige her til landet.


17. Bidrag og præmier til pensionsordninger, der er omfattet af § 17b og § 17c, stk. 1 kan som hovedregel fradrages i det indkomstår, hvori de forfalder til betaling. Overstiger præmieperioden indkomståret, skal der ske en fordeling af præmien eller bidraget over den præmieperiode de vedrører. Ved præmieperioden forstås perioden fra ordningens oprettelse til den bliver virksom. Præmieperioden vil fremgå af policen.


Eksempel.


Tegnes en pensionsordning f.eks. med virkning fra 1. december 1995 med et engangsindskud på 200.000 kr., og med udbetaling fra den 1. december 2015 vil den pensionsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1995 kunne fradrage 1/240 del af 200.000 kr, dvs. 833 kr., og for de efterfølgende 19 indkomstår 12/240 del af 200.000 kr., dvs. 10.000 kr., og endelig i indkomståret 2015 11/240 del, dvs. 9.167 kr.


Ophører skattepligten den 30. juni 1997, ophører fradragsretten samtidig. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1997 vil der kunne fradrages 6/240 del af 200.000 kr., dvs. 5.000 kr.


18. Fradraget for forfaldne bidrag og præmier til fradragsberettigede pensionsordninger kan ikke overstige 15 pct. af den skattepligtiges samlede lønindtægt i indkomståret. Er skattepligten her til landet indtrådt eller ophørt i løbet af indkomståret, kan fradraget ikke overstige 15 pct. af lønindtægten i indkomstårets skattepligtsperiode.


Bidrag til ATP og tjenestemandspensioner er ikke omfattet af fradragsloftet.


19. Sambeskattede ægtefæller kan frit vælge at fordele 15 pct. fradraget mellem sig, således at de begge kan oprette fradragsberettigede alderspensionsordninger, selv om kun den ene har indtægt (lønindtægt eller indtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed), eller således at alene den ene opretter en fradragsberettiget alderspensionsordning.


20. Ved den samlede lønindtægt forstås, alt hvad den pågældende modtager i løn fra sin arbejdsgiver, uanset om der er tale om A- eller B-indkomst. Den skattemæssige værdi af diverse helt eller delvist frie goder såsom fri bolig, fri kost, fri bil, fri telefon m.v. indgår således i beregningsgrundlaget. Værdien af feriefrirejser indgår kun i beregningsgrundlaget, i det omfang værdien heraf beskattes.


Er der tale om en ordning med bortseelsesret, jfr. pkt. 25 skal såvel arbejdsgiverens som arbejdstagerens eget pensionsbidrag indgå i beregningsgrundlaget.


Ydelser, der er skattefrie i medfør af § 24, eksempelvis dagpenge og rejsegodtgørelse, indgår ikke i beregningsgrundlaget. Det samme gælder indtægter fra borgerligt ombud, idet disse indtægter ikke anses som erhvervet i et ansættelsesforhold.


Eksempel.


Tegnes en alderspensionsordning f.eks. med virkning fra 1. juli 1995 med en månedlig præmie på 15.000 kr. vil skatteyderen, med en samlet månedløn incl. frie goder på 30.000 kr. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomstårene 1995 og 1996 kunne fradrage henholdsvis 15 pct. af 180.000 kr., dvs. 27.000 kr., og 15 pct. af 360.000 kr., dvs. 54.000 kr.


21. Er der tale om en arbejdsgiverordning, jfr. punkt 25, og overstiger arbejdsgiver- og arbejdstagerbidraget 15 pct. af arbejdstagerens lønindtægt er der alene fradrag for 15 pct., respektiv alene 15 pct., der ikke skal medregnes til arbejdstagerens skattepligtige indkomst. I den del af bidraget eller præmien, der overstiger de 15 pct., skal arbejdsgiveren løbende indeholde A-skat, ligesom beløbet skal lønangives. Både arbejdsgiverens bidrag og arbejdstagerens eget bidrag indgår i arbejdstagerens samlede lønindtægt, jfr. punkt 20.


22. Fradragsloftet på 15 pct. af lønindtægten er et samlet fradrag, der omfatter både indbetalinger til ordninger i et ansættelsesforhold, og ordninger der oprettes privat.


Ved anvendelsen af fradragsloftet går arbejdsgiverordninger forud for privattegnede ordninger. Hvis den skattepligtige har en pensionsordning med sin arbejdsgiver, kan den pågældende kun opnå fradrag for indbetalinger til den privat oprettede ordning svarende til forskellen mellem fradragsloftet og indbetalingerne til arbejdsgiverordningen. Støder indbetalingerne til arbejdsgiverordningen mod fradragsloftet, kan der således ikke opnås fradrag for indbetalingerne til den private ordning.


Har den skattepligtige oprettet flere private pensionsopsparingsordninger, der tilsammen støder mod fradragsloftet, går den ældst tegnede ordning forud (FiFo-princippet).


Fradrag som nægtes med henvisning til fradragsloftet på 15 pct. kan ikke overføres til fradrag i efterfølgende indkomstår.


23. Selvstændige erhvervsdrivende er også omfattet af fradragsloftet på 15 pct., jfr. § 17b, stk. 4, 3. pkt. Da denne gruppe ikke modtager løn i traditionel forstand, anvendes i stedet en skønnet lønindtægt som beregningsgrundlag. Ved skønnet tages udgangspunkt i, hvad den erhvervsdrivende måtte formodes at ville have betalt en uafhængig tredjemand for at udføre arbejdet. Skønnet skal således ikke påvirkes af, om firmaet har overskud eller underskud i det enkelte år.


Ligningsmyndighederne har almindelig korrektionsadgang over for den af den erhvervsdrivende fratrukne præmie til en pensionsordning.


24. Er der i et indkomstår af ejeren foretaget indbetaling til ordningen, der overstiger 15 pct. af hans lønindtægt, vil en eventuel tilbagebetaling være at betragte som en udbetaling, og dermed skulle medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.


Skatterådet kan dog, når særlige omstændigheder taler derfor, fritage for beskatning.
 


Kapitel 5


Bortseelsesret for arbejdsgiverbidrag.


Pensionsordninger oprettet som led i et ansættelsesforhold - bortseelsesret.


25. Når en fradragsberettiget pensionsordning, der er omfattet af §§ 17b eller 17c. stk. 1, er oprettet som led i et ansættelsesforhold (en arbejdsgiverordning), skal de aftalte pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiveren, og arbejdstageren skal ikke medregne de indbetalte beløb ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jfr. § 17b, stk. 5. Det samme gælder bidrag, der i pensionsaftalen er betegnet som "arbejdsgiverbidrag", og bidrag som er betegnet som "arbejdstagerbidrag" eller "medarbejderbidrag" m.v. I de tilfælde, hvor der kan bortses fra præmier og bidrag efter § 17b, stk. 5, er der ikke fradragsret for beløbene efter § 17b, stk. 1.


Arbejdsgiveren.


26. De beløb som en arbejdsgiver indbetaler til en pensionsordning for arbejdstageren, kan efter § 17, stk.1, nr. 1 fratrækkes ved opgørelsen af arbejdsgiverens skattepligtige indkomst, såfremt lønnen til arbejdstageren er fradragsberettiget som driftsudgift. Dette gælder både løbende bidrag og engangsbidrag, der betales efter at arbejdstageren er fratrådt eller efter arbejdstagerens død til sikring af ægtefælle eller børnepension.


Arbejdsgiveren kan fratrække indbetalingerne, uanset at arbejdstageren bliver nægte delvist fradrag med henvisning fradragsloftet på 15 pct., jfr. punkt 18-22.


Bortseelsesret for arbejdsgiverbidrag for offentligt ansatte fra Danmark - § 17c, stk. 4.


27. Bortseelsesretten efter skattelovens § 17c, stk. 4 gælder alene offentligt ansatte, der er udsendt fra Danmark, og kun såfremt ordningen er obligatorisk, dvs. pligtig ifølge overenskomst e.l. for den ansatte samt at ordningen var etableret inden udsendelsen til Grønland.


28. Bortseelsesretten omfatter arbejdsgiverens bidrag til rateforsikring, rateforsikring i pensionsøjemed, indeksforsikring, indeksopsparing, kapitalforsikring og kapitalpension.


Bestemmelsen vedrører alene arbejdsgiverens bidrag, og der vil således ikke være fradrag for arbejdstagerens eget bidrag til ordningen.


Er ordningen valgt henført til beskatning efter bestemmelsen i § 50 i den danske pensionsbeskatningslov gælder bortseelsesretten dog ikke.


 


Kapitel 6


Gruppelivs- og engangsudbetalinger.


Gruppelivsforsikringer.


29. Gruppelivsforsikringer tegnes ofte kollektivt af pensionskasser eller fagforeninger for medlemmerne.


Præmier til en gruppelivsforsikring, der afholdes af en pensionskasse eller en fagforening, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som B-indkomst.


30. Medlemmerne af pensionskassen eller af fagforeningen anses som ejere af forsikringen, og udbetaling af forsikringssum eller bonus ved medlemmets død er skattefri.


Konvertering af små løbende ydelser til en engangssumudbetaling.


31. Pensionskasser har adgang til i deres vedtægter eller regulativer at fastsætte regler om, at pensionsordningen i visse tilfælde kan konverteres til en engangssumudbetaling, såfremt den årlige løbende livsvarige ydelse ikke overstiger kr. 6.000.


Engangssumudbetalingen medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i udbetalingsåret, jfr. § 17b, stk. 3.


Supplerende engangsydelser fra grønlandske pensionskasser.


32. Bidrag til pensionsordninger, der er oprettet i et ansættelsesforhold i grønlandske pensionskasser, kan fradrages fuldt ud, uanset at ordningerne indeholder adgang til udbetaling af en engangssum, jfr. § 17b, stk. 3a. Som grønlandske pensionskasser forstås pensionskasser, der er hjemmehørende i Grønland.


Det er en betingelse for fradragsretten, at den udbetalte engangssum ikke overstiger et beløb, der svarer til 2 års løbende ydelser fra pensionsordningen.


Sumudbetaling af engangsydelser skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i udbetalingsåret, jfr. §§ 17b, stk.3 og stk. 3a sammenholdt med § 17b, stk. 6, 1. pkt.


Supplerende engangsydelser fra danske pensionskasser.


33. Den del af præmien eller bidraget, der anvendes til engangsydelser i pensionskasseordninger, skal medregnes til den skattepligtige indkomst, som A-indkomst.


Sumudbetaling af engangsydelser fra danske pensionskasseordninger er skattefrie.


Ved danske pensionskasser forstås pensionskasser, der er hjemmehørende i Danmark.


 


AFSNIT 2


Kapitel 7


Ikke-fradragsberettigede ordninger med løbende


afkastbeskatning - § 17d-ordninger.


34. Kapitalafkastet på livsforsikringer og pensionskasseordninger, der ikke er omfattet af § 17b, skal beskattes.


35. Afkastet opgøres som forskellen mellem på den ene side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalingen i årets løb, og på den anden side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse og med tillæg af indbetalinger i årets løb.


Er der ingen kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse eller ved indkomstårets udløb f.eks. ved udløb eller ophævelse, opgøres afkastet som forskellen mellem udbetalinger og indbetalinger.


Danske forsikringsselskaber skal hvert år opgøre kapitalværdien og indberette denne til Told- og Skattestyrelsen.


Er forsikringen tegnet i et udenlandsk livsforsikringsselskab, skal kapitalværdien opgøres på samme måde. Opgør det udenlandske selskab ikke hvert år kapitalværdien som ovenfor anført, f.eks. fordi det ikke årligt tilskriver bonus, er skattemyndighederne berettiget til at fastsætte kapitalværdien skønsmæssigt.


36. Udbetalinger medregnes kun til den skattepligtige indkomst, såfremt udbetalingen sker som løbende ydelser. Ved løbende ydelser forstås her, at udbetalingerne finder sted i flere omgange, der dækker over to eller flere indkomstår.


37. Ved indtræden eller ophør af skattepligt i et indkomstår træder forsikringens kapitalværdi på dette tidspunkt i stedet for den pr. 1. januar eller 31. december opgjorte kapitalværdi.


38. Et eventuelt negativt afkast i et indkomstår kan ikke fradrages i indkomstårets øvrige positive indkomst, men alene fremføres til fradrag i efterfølgende års positive afkast af samme forsikring (police) efter reglerne i skattelovens § 21, stk. 1. En negativ indkomst kan således ikke fratrækkes i et positivt afkast fra en anden forsikring (police).


39. Skattepligten af afkastet påhviler ejeren af forsikringen eller den, der efter ejerens død er berettiget til udbetaling af forsikringen.


 


Kapitel 8


Ikke-fradragsberettigede ordninger uden løbende afkastbeskatning.


40. Rene risikoforsikringer, der alene kommer til udbetaling ved den forsikredes død eller invaliditet inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt, er fritaget for beskatning. Det er dog en betingelse, at det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.


41. Afkastet af rateforsikringer og rateopsparinger i pensionsøjemed, indeksforsikringer, indeksopsparinger, kapitalforsikringer og kapitalpensioner er fritaget for beskatning.


Det er en betingelse for fritagelsen, at ordningerne er omfattet af reglerne i kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven.


42. Såfremt en § 17d-ordning er oprettet før den pågældendes skattepligt er indtrådt, kan Skatterådet fritage for beskatning efter § 17d, stk. 1 og 2.


En forudsætning for fritagelse er, at den pågældende ordning er skattebegunstiget i den stat, hvor den pågældende person var skattepligtig på indbetalingstidspunktet.


Det er endvidere en forudsætning, at præmien rent faktisk er fradraget fuldt ud i positiv indkomst, i den pågældende stat i overensstemmelse med skattelovgivningen i denne stat.


Det påhviler skatteyderen at dokumentere, at betingelserne er opfyldt.


 


Kapitel 9


Oplysningspligt.


43. Arbejdsgiveren skal på lønoplysningssedlen for hver enkelt arbejdstager oplyse, hvor meget der er indbetalt, dvs. summen af arbejdsgiver- og arbejdstagerbidraget, til en pensions- eller livsforsikringsordning, som der ifølge skattelovens § 17b, stk. 5 er bortseelsesret for.


En tilsvarende oplysningspligt er også pålagt pensionskasser og forsikringsselskaber, men da oplysningspligten ikke kan udstrækkes til at omfatte pensionskasser beliggende udenfor Grønland, er det reelt kun de grønlandske pensionskasser, der er omfattet af reglen.


44. Såfremt et pensionstilsagn eller en forsikringspolice indeholder kombinationsordninger, hvor dele af bidraget eller præmien ikke er omfattet af § 17b, skal pensionstilsagnet eller forsikringspolicen påføres, hvorledes bidraget eller præmien fordeler sig på de enkelte pensions- og forsikringsarter, ligesom pensionskassen eller forsikringsselskabet årligt skal oplyse om den beløbsmæssige fordeling.


Såfremt oplysningspligten ikke frivilligt opfyldes af pensionskasser og forsikringsselskaber beliggende uden for Grønland, må ligningsmyndigheden foretage fordelingen skønsmæssigt, jfr. punkt 7.


 


Kapitel 10


Overgangsregler.


45. Livsforsikringer m.v. tegnet før 18. februar 1992, og som før denne dato er henført til § 50 i pensionsbeskatningsloven, beskattes ikke ved en eventuel ophævelse i utide, ligesom der stadig vil være fradrag for indbetalte præmier til disse livsforsikringer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.


46. For de livsforsikringer m.v., som ikke er omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven, og som er oprettet i perioden 18. februar 1992 og 25. marts 1995 gælder en særlig overgangsordning.


Livsforsikringens m.v. genkøbsværdi opgjort pr. 26. maj 1995 skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst på genkøbstidspunktet, dog senest på tidspunktet for skattepligtens ophør.


Er der sket indbetalinger før skattepligtens indtræden, beregnes genkøbsværdien forholdsmæssigt.


Eventuelle gebyrer til forsikringsselskabet i forbindelse med ordningens ophævelse fragår i den skattepligtige genkøbsværdi.


Såfremt den forsikrede efter 26. maj 1995 fortsætter med at indbetale til en sådan livsforsikring, vil han ikke kunne fradrage de indbetalte præmier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.


47. Såfremt ordningens genkøbsværdi pr. 26 maj 1995 inden 1. oktober 1995 overføres til en § 17b-ordning, skal der ikke ske beskatning, ligesom eventuelle bidrag og præmier, der er betalt i denne periode, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.


Ved beregningen af 15 pct. loftet for indkomståret 1995 skal der i så fald ses bort fra de indbetalinger til ordningen, der reelt er foretaget før 1. januar 1995.


Tilvækst efter 26. maj 1995 beskattes efter reglerne i § 17d.