Nr. 1 af 15.06.1995 om fordeling af tab på A-skatter

Skattedirektoratets cirkulære nr. 1 af 15. juni 1995 om fordeling af tab på A-skatter.


I henhold til § 8, stk. 2 og 4, samt § 13 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 15. juni 1995 om skatternes afregning mellem kommuner og landskasse fastsættes følgende retningslinier om begrænsning af tab på A-skatter og om indberetning af afskrivningsgrundlaget for tab på A-skatter m.m.:


1. Fordeling af tab.


Landskassen bærer alene sin andel af tab opstået ved en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af A-skatter, såfremt forskrifterne i nærværende cirkulære er opfyldt.
2. Permanent inkasso.


Permanent inkasso skal pålægges en indeholdelsespligtig , der har udvist uorden eller forsømmelighed med indeholdelserne eller afgivelse af redegørelser, og det skønnes nødvendigt for at undgå væsentlige tab.


Uorden eller forsømmelighed foreligger f.eks., hvor den indeholdelsespligtige:


1) ikke indsender redegørelser rettidigt,


2) indsender mangelfulde redegørelser, eller


3) ikke indbetaler indeholdt A-skat rettidigt.


Risiko for tab foreligger f.eks., når:


1) den indeholdelsespligtige 3 gange indenfor de seneste 12 måneder ikke har betalt rettidigt,


2) restancen ikke kan sikres ved udlæg eller frivillig sikkerhedsstillelse, eller


3) den indeholdelsespligtige har standset sine betalinger.


Permanent inkasso kan endvidere pålægges en indeholdelsespligtig, der tidligere har udvist uorden eller forsømmelighed, såfremt der er en begrundet formodning for, at den indeholdelsespligtige ved påbegyndelse af ny virksomhed vil udvise uorden eller forsømmelighed. Dette gælder såvel den, der som ansvarlig ejer eller medejer påbegynder anden virksomhed, som den, der bliver hovedanpartshaver eller hovedaktionær.


Pålæg om permanent inkasso skal i almindelighed ikke gives, når uorden eller forsømmelighed kun er forekommet i enkeltstående tilfælde.


Arbejdsgiverkommunens pålæg om permanent inkasso skal meddeles den indeholdelsespligtige i anbefalet skrivelse eller lignende. Det må heri anføres:


1) fra hvilket tidspunkt pålægget har virkning,


2) at den indeholdte A-skat skal indbetales umiddelbart efter lønudbetalingstidspunktet,


3) at manglende overholdelse af pålægget vil medføre, at der som grundlag for inddrivelse fastsættes foreløbige, skønsmæssige tilsvar, og


4) at den indeholdelsespligtige kan foranstaltes i henhold til skattelovens § 107, såfremt A-skatten ikke afregnes i overensstemmelse med pålægget.


Indgår redegørelse ikke som påbudt, skal arbejdsgiverkommunen, evt. ved kontrolbesøg, straks fastsætte tilsvaret. Ansættelsen af tilsvaret skal, når det ikke er muligt at fastsætte konkret udregnede tilsvar, ske skønsmæssigt.


Ophævelse af pålæg om permanent inkasso bør kun ske, når den indeholdelsespligtige har afviklet restancen og indbetalt den indeholdte A-skat rettidigt i mindst 3 måneder efter restancens udligning.
3. Inddrivelse.


Uanset om arbejdsgiverkommunen pålægger en indeholdelsespligtig permanent inkasso, skal arbejdsgiverkommunen tillige søge at begrænse tab på opståede A-skatterestancer ved at tage passende inddrivelses- og sikringsmæssige skridt. Herunder kan indgivelse af konkursbegæring efter omstændighederne overvejes.


Valget af inddrivelsesmiddel skal træffes på grundlag af en samlet konkret økonomisk vurdering af den indeholdelsespligtiges tidligere, aktuelle og forventede fremtidige økonomiske forhold.
4. Indberetning om restancer.


Det påhviler arbejdsgiverkommunen at foretage kvartalsvise indberetninger til Skattedirektoratet for indeholdelsespligtiges manglende indbetaling af A-skat, såfremt den enkelte indeholdelsespligtiges restance udgør kr. 50.000,- eller mere, og indbetalingsfristen er overskredet med mere end 3 måneder.


Indberetningen skal opgjort pr. 31. marts, 30. juni, 31. oktober og 31. december være Skattedirektoratet i hænde senest med udgangen af måneden efter kvartalets udløb.


Indberetningen skal tillige indeholde en kort beskrivelse af de inddrivelses- og sikringsmæssige skridt arbejdsgiverkommunen har foretaget, og om eventuelle pålæg om permanent inkasso overholdes.


Indberetning sker ved indsendelse af et af Skattedirektoratet udarbejdet skema.


Arbejdsgiverkommunen har i øvrigt pligt til at bistå Skattedirektoratet med tilsendelse af yderligere dokumentation vedrørende restancen og inddrivelsen.
5. Indberetning om afskrivningsgrundlag.


Inden årets udløb skal arbejdsgiverkommunen foretage indberetning til Skattedirektoratet om årets afskrevne tab på 50.000 kr. eller mere, der skyldes en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af A-skat.


Indberetningen skal indeholde oplysning om afskrivningsgrundlaget vedlagt dokumentation herfor. Indberetning sker ved indsendelse af et af Skattedirektoratet udarbejdet skema.


Ved afskrivning af tab på grund af forventet uerholdelighed skal Skattedirektoratets godkendelse indhentes forinden landskassen ved årets udgang debiteres for landsskattens andel af tabet. Ved anmodning om Skattedirektoratets godkendelse af tabet, skal arbejdsgiverkommunen afgive oplysning til Skattedirektoratet om tabets størrelse og om den indeholdelsespligtiges økonomiske forhold. Ved afgivelse af oplysningerne anvendes et af Skattedirektoratet udarbejdet skema.


Såfremt Skattedirektoratet anerkender tab, der afskrives som følge af forventet uerholdelighed, skal arbejdsgiverkommunen senest ved udgangen af måneden efter regnskabsårets afslutning hvert år afgive erklæring til Skattedirektoratet, om der i det forløbne regnskabsår er foretaget indbetaling på sådanne afskrevne fordringer. Samtidig skal kommunen oplyse om, hvilke af disse fordringer, der er bortfaldet i regnskabsårets løb som følge af reglerne om forældelse o.lign.


Skattedirektoratets anerkendelse af et tab, der afskrives som følge af forventet uerholdelighed, bortfalder, såfremt fordringen efterfølgende viser sig ikke at være uerholdelig. I så fald skal arbejdsgiverkommunen straks refundere landskassen beløb, som kommunen i den anledning har oppebåret fra landskassen.
6. Andre bestemmelser.


Skattedirektoratet træffer afgørelse om betingelserne for tabsfordeling efter nærværende cirkulære er opfyldt.
7. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.


Nærværende cirkulære træder i kraft den 1. juli 1995.


For restancer på kr. 50.000 eller mere opstået i perioden 1. januar 1994 til 30. juni 1995, der skyldes en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af A-skat, skal arbejdsgiverkommunen inden den 31. august 1995 give Skattedirektoratet meddelelse som nævnt i pkt. 4 og 5. I disse tilfælde træffer Skattedirektoratet afgørelse om betingelserne for at landskassen skal bære sin andel af tabet er opfyldt efter pkt. 4 under hensyntagen til de tabsbegrænsende skridt, der med rimelighed kunne forlanges foretaget forud for cirkulærets ikrafttræden.
Sidst opdateret den 25. oktober 2005